Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 22 stycznia 2021 09:49   


Polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa o wartości 1,9 mld euro zatwierdziła Komisja Europejska. Pomoc państwa tym razem dotyczy przede wszystkim gastronomii, fitnessu, targów, imprez scenicznych, filmów, rozrywki i rekreacji, fotografii i fizjoterapii. Wsparcie będzie miało formę dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania składek np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 1,9 mld euro (8,6 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.


Komisja uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności pomoc nie przekroczy 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; zostanie przyznana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.;  nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które znajdowały się już w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jeżeli w chwili przyznania pomocy przedsiębiorstwa te nie są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie skorzystały z pomocy na ratowanie ani na restrukturyzację).

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

 

facebook fan page