Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 27 listopada 2020 10:14   


Filary Równości

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawili plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o prawa kobiet i dziewcząt, osiągnięto znaczne – choć nierównomierne – postępy. W żadnym jednak z państw świata nie uda się raczej osiągnąć pełnej równości płci ani wzmocnić pozycji kobiet i dziewcząt do 2030 r. Co więcej, społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki kryzysu związanego z koronawirusem w sposób nieproporcjonalny dotykają kobiet i dziewcząt. Na przykład ze względu na fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn jest zatrudnionych nieformalnie i w branżach najbardziej narażonych na skutki kryzysu, wskaźnik utraconych miejsc pracy zajmowanych przez kobiety jest 1,8 raza wyższy. Wskaźnik ubóstwa kobiet może przy tym wzrosnąć o 9,1 proc.

Aby można było zaradzić tej sytuacji, celem nowego planu działania UE w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w działaniach zewnętrznych na lata 2021–2025 (GAP III) jest przyspieszenie postępów we wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt. Chodzi też o zachowanie osiągnięć w dziedzinie równości płci z ostatnich 25 lat – od czasu przyjęcia deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania.

Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci (GAP III) zawiera ramy polityczne dla UE w postaci pięciu filarów działań na rzecz postępów w wypełnianiu międzynarodowych zobowiązań i stworzenia świata, w których szanse na powodzenie mają wszyscy. W jego myśl propagowanie równości płci staje się priorytetem wszystkich działań zewnętrznych i polityki zewnętrznej. W planie określono działania w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami na szczeblach krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Założono w nim intensyfikację działań w strategicznych obszarach tematycznych, wezwano instytucje do dawania przykładu oraz zapewniono przejrzystość wyników działań.

Wzmacnianie pozycji kobiet, dziewcząt i osób młodych, tak aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw i zwiększyć swój udział w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym jest głównym celem nowego planu działania. Zdecydowanie wspiera on uczestnictwo i przywództwo kobiet i dziewcząt, propagując je np. w ramach programów na rzecz sprawowania rządów i w drodze reform administracji publicznej.

Więcej na ec.europa.eu

 

facebook fan page