Wiadomości Europejskie

Reklama
Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 03 sierpnia 2020 11:05   Stosowanie prawa UE w 2019

Do końca 2019 r. Polska miała 74 otwarte sprawy związane z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego. Najwięcej problemów z transpozycją prawa UE do prawa krajowego Polska miała w obszarze ochrony środowiska, rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące przestrzegania prawa UE przez kraje członkowskie.

W sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja Europejska monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2019 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności.

Skuteczne egzekwowanie prawa UE ma duże znaczenie dla obywateli, ponieważ gwarantuje ich prawa i przywileje wynikające z prawa UE, których w przeciwnym razie zostaliby pozbawieni. Zależy na tym również przedsiębiorstwom, jako że zapewnia im to równe warunki działania na rynku wewnętrznym.

W 2019 r. liczba toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego utrzymywała się na stałym poziomie, lecz liczba nowych postępowań wzrosła o ponad 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Najmniejszą liczbę nowych przypadków niewłaściwej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE odnotowano w Luksemburgu, w Estonii i na Litwie, a największą w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji.

Komisja w dalszym ciągu stanowczo egzekwowała przepisy we wszystkich obszarach działalności, skupiając się przede wszystkim na tych, które mają największy wpływ na codzienność obywateli i przedsiębiorstw. Wśród obszarów działalności, którym poświęcono szczególną uwagę, znalazły się ochrona środowiska, rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP, a także transport i mobilność. W efekcie połowa wszystkich postępowań dotyczyła właśnie tych obszarów. I tak na przykład Komisja wszczęła postępowanie przeciwko trzem państwom członkowskim z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, czy też przeciwko pięciu państwom członkowskim, które nie zapewniły niepełnosprawnym użytkownikom równoważnego dostępu do jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112.

Egzekwowanie prawa UE opiera się na współpracy. Dlatego też Komisja Europejska aktywnie wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu prawa UE poprzez dialog i udzielanie wskazówek. W 2019 r. Komisja położyła szczególny nacisk na wspieranie władz krajowych i regionalnych we wdrażaniu przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, jakości powietrza, efektywności energetycznej, rynków rolnych i równości płci.

Źródło. ec.europa.eu

 

facebook fan page