Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    środa, 29 lipca 2020 09:48   


Rynki kapitałowe Europy

Jednym ze sposobów na odbudowę gospodarczą jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych. Dlatego Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19.

28 kwietnia KE zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE Przedstawione obecnie środki mają natomiast na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą mogły w łatwiejszy sposób pomagać europejskim przedsiębiorstwom w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

Wspomniany pakiet obejmuje ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu, MiFID II i przepisów dotyczących sekurytyzacji. Wszystkie te zmiany wpisują się w projekt dotyczący unii rynków kapitałowych, którego celem jest skuteczniejsza integracja krajowych rynków kapitałowych oraz zapewnienie równego dostępu do inwestycji i możliwości finansowania w całej UE.

Ukierunkowane zmiany w systemie prospektu emisyjnego – prospekt UE na rzecz odbudowy: łatwy do sporządzenia – łatwy do odczytania – łatwy do weryfikacji

Ukierunkowane zmiany wymogów MiFID II dotyczących europejskich przedsiębiorstw

Komisja proponuje wprowadzenie pewnych ukierunkowanych zmian w wymogach MiFID II, aby zmniejszyć niektóre obciążenia administracyjne, z którymi borykają się inwestorzy w relacjach między przedsiębiorstwami. Mniej doświadczeni inwestorzy (tacy jak gospodarstwa domowe, które inwestują swoje oszczędności z myślą o emeryturze) będą nadal tak samo chronieni jak dotychczas. Zmiany te dotyczą szeregu wymogów, które uznano już (podczas konsultacji publicznych poświęconych MiFID/MiFIR) za nadmiernie uciążliwe lub utrudniające rozwój europejskich rynków.

Ukierunkowane zmiany w przepisach dotyczących sekurytyzacji

Komisja proponuje dzisiaj pakiet środków zmieniających rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych. Sekurytyzacja jest narzędziem, za pomocą którego banki mogą tworzyć pule kredytów, przekształcać je w papiery wartościowe i sprzedawać je na rynkach kapitałowych. Celem tych zmian jest ułatwienie korzystania z sekurytyzacji na potrzeby procesu odbudowy Europy poprzez umożliwienie bankom rozszerzenia ich akcji kredytowej oraz usunięcie z ich bilansów ekspozycji nieobsługiwanych. Dzięki temu, że banki będą mogły przenieść część ryzyka związanego z kredytami udzielonymi MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) na uczestników rynków, będą one mogły nadal kredytować MŚP. W szczególności Komisja proponuje stworzenie szczególnych ram regulujących prostą, przejrzystą i standardową sekurytyzację bilansową .


Szczegóły  na ec.europa.eu

 

facebook fan page