Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 10 lipca 2020 11:03   


Energia z wyboru

Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego systemu energetycznego, który odpowiada za 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Strategie UE dotyczące integracji systemu energetycznego i wodoru będą torować drogę do stworzenia bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego, którego motorem są dwa równie ważne cele: czystsza planeta i silniejsza gospodarka.

Te dwie strategie stanowią nowy program inwestycji w czystą energię zgodny z pakietem Komisji na rzecz odbudowy Next Generation EU i Europejskim Zielonym Ładem. Planowane inwestycje powinny przyczynić się do odbudowy gospodarki po kryzysie spowodowanym koronawirusem. Pozwolą one stworzyć europejskie miejsca pracy i umocnią naszą pozycję lidera oraz konkurencyjność w strategicznych sektorach przemysłu, co ma ogromne znaczenie dla odporności Europy.

Strategia UE na rzecz integracji systemu energetycznego stworzy ramy przejścia na ekologiczną energię. Obecny model, w którym zużycie energii w transporcie, przemyśle, gazie i budynkach zorganizowane jest w 'silosach', z których każdy ma odrębne łańcuchy wartości, zasady, infrastrukturę, planowanie i model eksploatacji, nie może zapewnić neutralności klimatycznej do 2050 r. w sposób racjonalny pod względem kosztów; zmieniające się koszty innowacyjnych rozwiązań muszą zostać uwzględnione w modelu eksploatacji naszego systemu energetycznego. Należy stworzyć nowe powiązania między sektorami oraz wykorzystać postęp technologiczny.

Integracja systemu energetycznego oznacza, że system jest planowany i eksploatowany jako całość, tj. obejmuje rozmaite nośniki energii, infrastrukturę i sektory zużywające energię. Połączony i elastyczny system będzie bardziej wydajny i zmniejszy koszty dla społeczeństwa. W takim systemie energia elektryczna napędzająca samochody w Europie mogłaby pochodzić z paneli słonecznych na naszych dachach, podczas gdy nasze budynki mogłyby być ogrzewane ciepłem przesyłanym z pobliskiej fabryki, sama fabryka natomiast byłaby zasilana czystym wodorem produkowanym z morskiej energii wiatrowej.

W zintegrowanym systemie energetycznym wykorzystanie wodoru pomoże w dekarbonizacji przemysłu, transportu, wytwarzania energii i budynków w całej Europie. Strategia UE w zakresie wodoru dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji.

Wodór może być źródłem energii w sektorach, które nie nadają się do elektryfikacji i umożliwić magazynowanie energii w celu zrównoważenia zmiennych przepływów energii ze źródeł odnawialnych. Można to jednak osiągnąć jedynie dzięki skoordynowaniu działań między sektorem publicznym i prywatnym na szczeblu UE. Priorytetem jest rozwój odnawialnych źródeł wodoru, produkowanego głównie z energii wiatrowej i słonecznej. Jednak w perspektywie krótko- i średnioterminowej potrzebne są inne niskoemisyjne technologie wodorowe, aby szybko ograniczyć emisje i wspierać rozwój rentownego rynku.

 

facebook fan page