Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców


Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Wpisany przez BKJ    czwartek, 09 kwietnia 2020 07:54   


 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków na niskoprocentową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.
 

O udzielenie niskooprocentowanej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

1.Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tysięcy złotych.
2.Pożyczka jest jednorazowa.
3.Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
4.Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
5.Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.

Wypełniony wniosek można złożyć:
• w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka.
 
Wniosek wraz z umową należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce pod nr tel. 29 760 33 77 wew. 223.

Uwaga! Profil zaufany można założyć w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy pl. gen. Józefa Bema 1.

Nabór wniosków został ogłoszony na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568).

 

facebook fan page