XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce
Wpisany przez BKJ    środa, 16 maja 2018 12:22   We wtorek 22 maja odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Rozpocznie się o godzinie 12 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.


Porządek Obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
 2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu.
 4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
 1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018 – 2030,
 2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018r.,
 3)    przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Ostrołęckiego.
 5.    Zapoznanie ze:  
 1)    'Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego
z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok”,
 2)    'Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce za 2017 rok”
oraz Informacjami z realizacji:
 3)    zadań w 2017 roku wynikających z 'Programu integracji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
 4)    zadań wynikających ze 'Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2017,  
 5)    'Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2017” w roku 2017,
 6)    'Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” w roku 2017.      
 6.    Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.    
 7.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 9.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 10.    Sprawy różne.  
 11.    Zakończenie obrad XLV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

 

facebook fan page