„No to Łubudu” - gra w statki

„No to Łubudu” - gra w statki
Wpisany przez MŁ    niedziela, 06 maja 2018 20:50   

"No to Łubudu" - gra w statki

Szanowni, mili, kochani. Startujemy z kolejnym konkursem na antenie RADIA OKO 88'5FM. Początek wakacji tuż, tuż. To najlepszy czas na zabawę i relaks. RADIO OKO 88’5FM już dziś łączy te dwa istotne elementy w życiu każdego z nas i ruszyła z nowa zabawą „No to Łubudu” - gra w statki.

W ramach tej zabawy przez najbliższe dwa tygodnie przypomnimy sobie nieco tę grę. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w konkursie.

 

Jak się bawimy?

 

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 przez najbliższe dwa tygodnie na antenie RADIA OKO 88’5FM prowadzony będzie konkurs pod nazwą „No to Łubudu” - gra w statki.

Raz na godzinę prezenter RADIA OKO dopuści do gry maksymalnie trzech słuchaczy.

Każdy z uczestników ma prawo do przedstawienia trzech propozycji zatopienia statku, a do jego dyspozycji są: jeden czteromasztowiec, dwa trójmasztowce, trzy dwumasztowce i cztery jednomasztowce.

Jeżeli uczestnik poda trzy poprawne propozycje i usłyszy „trafiony lub trafiony zatopiony”, kontynuuje grę aż do wytypowania niewłaściwej czyli „pudła”.

Uczestnicy, którzy odpadną z gry mają prawo do uczestnictwa w kolejnym wejściu antenowym lub kolejnego dnia.

Zwycięzcą zostaje słuchacz, który zatopi największa ilość statków w danym dniu.

Dal każdego zwycięzcy przewidziana jest nagroda w postaci kartu wejściowej do kręgielni „Łubudu” w Ostrołęce z możliwością bezpłatnej gry.

 

Regulamin i szczegółowe zasady konkursu znajdziecie poniżej.

 

Ogólne zasady gry w statki

Gra jest przeznaczona dla słuchaczy RADIA OKO. Każdy z nich rysuje na swojej kartce mapę o wielkości 10 na 10 pól. Na mapie będzie zaznaczał oddane strzały i ewentualne trafienia. Mapę opisuje się z góry literami od A do J i z boku liczbami od 1 do 10. Każdy z graczy na początku gry otrzymuje do zatopienia jeden czteromasztowiec, dwa trójmasztowce, trzy dwumasztowce oraz cztery jednomasztowce. Ilość masztów statku określa ile zajmuje on kratek na mapie. Statki można dowolnie ustawiać i obracać z zachowaniem zasad że każdy maszt jednego statku musi stykać się z jego kolejnym masztem ścianką boczną (nie może łączyć się na ukos) oraz dwa statki nie mogę "dotykać" się ani ukosem ani żadnym bokiem masztu. Nie wolno wyginać i łamać statków. Po rozstawieniu statków przez RADIO OKO następuje właściwa rozgrywka. Słuchacze w każdym wejściu antenowym oddają po 3 strzały określając koordynaty poprzez podanie współrzędnych poziomych i pionowych. Np. gracz oddaje strzał w pole A-8. RADIO OKO (prezenter) na podstawie danych określa czy nastąpiło trafienie: jeśli nie został trafiony żaden statek - odpowiada "PUDŁO", jeśli został trafiony statek, ale posiada jeszcze nie trafione maszty, odpowiada "TRAFIONY", jeśli został trafiony jednomasztowiec lub nastąpiło trafienie w ostatni sprawny maszt statku (inaczej mówiąc statek trafiony nie ma już nie trafionych masztów) odpowiada "TRAFIONY ZATOPIONY”. Gracz strzelający odpowiednio naznacza na swojej mapie pudła stawiając kropkę lub trafienia stawiając krzyżyk x. Gdy statek zostanie "trafiony i zatopiony" gracz strzelający obrysowuje dokoła kreską wszystkie maszty trafionego statku. Za każdym razem słuchacz ma trzy strzały. Jeżeli za każdym razem spudłuje, odpada z gry. Do dalszej zabawy przystępuje kolejna osoba. Wygrywa gracz, który zatopi jak najwięcej statków lub cała flotę jako pierwszy

 

Regulamin

 

Regulamin konkursu pt.: „No to Łubudu” - gra w statki

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki konkursu pt. „No to Łubudu” - gra w statki, emitowanego na antenie RADIA OKO od dnia 07 maja 2018 do roku do odwołania. Konkurs prowadzony będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Orgnizatorem jest RADIO OKO z siedzibą w Ostrołęce, ul. Korczaka 4.

 

2. Regulamin konkursu, jest dostępny w siedzibie RADIA OKO w Ostrołęce, przy ul. Korczaka 4 oraz na www.radiooko.pl.

 

II. Komisja

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, RADIO OKO powołuje 3-osobową Komisję, której decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu czy zaskarżeniu.

 

2. W skład Komisji wchodzą: pracownicy RADIA OKO. Dane tych osób zostaną wskazane na życzenie uczestników konkursu po złożeniu pisemnej prośby w siedzibie RADIA OKO.

 

III. Zasady konkursu i dane osobowe

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego słuchacza na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych.

 

2. RADIO OKO oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu.

 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy RADIA OKO.

 

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w czasie trwania audycji pt. dodzwoni się do studia po sygnale wskazanym przez prowadzącego audycję i weźmie udział wg poniższych zasad:

 

W konkursie uczestniczy dowolna liczba słuchaczy, po minimum trzech w jednym wejściu antenowym;

 

Prowadzący ma przygotowaną planszę do gry w statki wraz z rozmieszczonymi statkami.

 

W każdym z wejść antenowych słuchacz ma możliwość trzech strzałów; jeśli nie trafi ani razu w statek, odpada z gry jednak zachowuje możliwość dalszej gry w następnym wejściu antenowym, o ile się dodzwoni.

 

Uczestnik za każde trafienie otrzymuje 1 punkt.

 

Zwycięzcą konkursu jest osoba, która w danym dniu zdobędzie największą liczbę punktów (zatopi najwięcej statków).

 

Jeżeli taka sama liczba słuchaczy zdobędzie tę samą liczbę punktów, nagrodę otrzymuje słuchacz, który jako pierwszy dodzwonił się do studia.

 

8. Wszelkie reklamacje uczestników konkursu należy zgłaszać tylko w formie pisemnej listem poleconym wraz z ich opisem oraz szczegółowym uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 

9. Reklamacje otrzymane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

10. Reklamacje rozstrzygane będą przez RADIO OKO w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

IV. Warunki przyznania nagród

 

1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która danego dnia zdobędzie największą liczbę punktów

 

2. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, zwycięzca jest osoba, która jako pierwsza dodzwoniła się do studia.

 

3. Każdego dnia trwania konkursu, wyłoniony jest tylko jeden zwycięzca

 

3. Zwycięzca może ponownie przystąpić do gry w kolejnym dniu trwania konkursu.

 

4. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w ciągu 5 dni od wygranej, nagroda przepada.

 

V. Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie „No to Łubudu” - gra w statki są karty wejściowe do kręgielni Łubudu w Ostrołęce z możliwością gry w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

 

2. Każdy ze zwycięzców zostanie powiadomiony telefonicznie o mozliwości odebrania nagrody.

 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent lub gotówkę.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. RADIO OKO zastrzega możliwość odwołania bądź przerwania konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn.

 

2. RADIO OKO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przeprowadzaniu konkursu, uzależnionych od jego przebiegu. Informacja o zmianach lub odwołaniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej RADIA OKO lub na Facebook-u.

 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

facebook fan page