'Wyprawka szkolna” – rusza rządowy program
Wpisany przez BKJ    środa, 09 sierpnia 2017 09:36   Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu 'Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono w tym roku 13 mln zł.


Program 'Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów m.in.: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Dofinansowanie będzie wynosić od 175 zł do 445 zł.  Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby (za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia).
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

facebook fan page